marco f dot net

take pictures + write

Dead Snow - hilarious

Snow, Zombie Nazis, splatter... Hi-fucking-larious!